Obchodní podmínky

obchodní podmínky

Jahu s.r.o.

Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

IČ: 27234053, DIČ: CZ27234053 - Plátce DPH
TEL.: +420 773 111 775
E-mail: shop@jahu.cz

Tato adresa neslouží pro vracení zboží a reklamace.

1) O registraci
Objednávku lze uskutečnit i bez registrace. Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodě Jahu.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Souhlasem s obchodními podmínkami dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení z internetového obchodu Jahu.cz v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Službu zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit na e-mailové adrese:shop@jahu.cz. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena dodávaného zboží.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet. K uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.
V případě prodeje použitého, nebo poškozeného výrobku je tato informace uvedena viditelně v názvu zboží. Na dané zboží je poskytnuta prodávajícím přiměřená sleva odpovídající opotřebení daného výrobku.

Storno objednávky
Storno objednávky je možné provést na emailové adrese: shop@jahu.cz Při zrušení objednávky je nutné uvést číslo objednávky. Objednávku, která již byla předána k přepravě není možné zrušit.

Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na libovolnou adresu prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky.

Zboží doručováno Českou poštou

Cena poštovného nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze 10 kg.
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě (je-li zásilka viditelně poškozena) nenese dodavatel odpovědnost.
Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

Zboží doručováno PPL

Řidič PPL vás bude v den doručení zásilky kontaktovat formou SMS na vámi uvedené tel. číslo s časem předání.

V případě neúspěšného doručení bude vaše zásilka uložena na nejbližším PPL ParcelShopu, o čemž budete informováni prostřednictvím SMS. Zásilka zde bude uložena po dobu 7 dní k vyzvednutí dle provozní doby ParcelShopu.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě (je-li zásilka viditelně poškozena) nenese dodavatel odpovědnost.

 

4) Záruka
Záruční lhůta začíná běžet datem převzetí zboží. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží.
Záruční lhůta na zboží je, není-li uvedeno jinak, 24 měsíců.
Záruční lhůta na zboží zakoupené pro podnikatelské účely je poskytovaná záruka 12 měsíců.
Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.
Při předání zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení. Záruka však tímto upozorněním není omezena. V případě oprávněné reklamace je naší povinností proplatit nebo poskytnout náhradu za hardware. Nepřebíráme žádné záruky za ztrátu či škodu související se softwarem, připojeným zařízením nebo uloženými daty třetích stran.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Na zboží poskytujeme záruční dobu 24 měsíců.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu její součásti, provedení bezplatné opravy, případně odstoupit od kupní smlouvy při opakovaném výskytu, nebo větším počtu závad současně.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (telefonicky, v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a dále přímé náklady spojené s navrácením zboží, jestliže nemůže být vráceno pro svoji povahu obvyklou poštovní cestou.  V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.

Pokud odstoupíte od smlouvy nebo vám budou peněžní prostředky vráceny z jiného důvodu, vrátíme vám peníze za zboží stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali. Pokud však peníze nelze vrátit stejným způsobem, například jste platili kurýrovi nebo došlo k expiraci vaší karty, odpovídáte za správnost údajů, které nám k vrácení poskytnete. Za správnost údajů odpovídáte i v případě, kdy jsme vám vyhověli a peníze vracíme jiným způsobem. 

Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Doporučujeme tedy v případě vrácení zboží vracet zboží kompletní a nepoškozené zboží včetně originálního balení.
V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
 - 
Na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

 - Na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího.
- Na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 - Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
 - Na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Jak postupovat při vracení zboží:
- Zašlete prosím informaci o Vašem úmyslu vrátit zboží na emailovou adresu: shop@jahu.cz. V ideálním případě jako odpověď na email o vytvoření objednávky.
- V emailu prosím uveďte:
- Číslo objednávky.
- Název zboží, které si přejete vrátit (pouze v případě, vracíte-li část objednávky).
- Důvod vrácení zboží (malá velikost, nefunkčnost, poškození…) - nepovinné
- Číslo účtu pro vrácení platby
- Informaci o způsobu odeslání zboží

Po obdržení odstoupení od kupní smlouvy zašle prodávající emailem informaci o jejím přijetí v pracovní dny do 48-mi hodin. Zaslané potvrzení prosím vytiskněte a vložte do zásilky – slouží pro snadnou identifikaci na našem skladu.

Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Adresa pro vrácení zboží a reklamace je:
Jahu s.r.o.
Poděbradká 312/39
190 00 Praha 9
Při odstoupení od smlouvy ztrácíte nárok na dárek pouze v případě, že hodnota objednávky po odstoupení již nesplňuje podmínky pro získání dárku ( tedy hodnota objednávky je nižší než přepokládal nárok na získání DÁRKU, případně vracíte-li položku, ke které byl dárek nabízen ) a je tedy nutné spolu s vráceným zbožím odeslat i DÁREK, který jste získali. Pokud takto neučiníte, bude Vám za dárek účtována běžná MO cena s DPH.

7) Doručení a dodací podmínky
Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.
Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

8) Způsoby úhrady
Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny ceny jsou uvedeny vždy v českých korunách. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

bankovní převod – zboží Vám zašleme po obdržení platby
dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
online platba kartou – platbu provedete online platební kartou a následně Vám zboží odešleme.

9) Bezpečnost
Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

10) Reklamace
V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat v případě uplatnění reklamace
- Zašlete prosím informaci o vzniklé reklamaci na emailovou adresu: shop@jahu.cz. V ideálním případě jako odpověď na email o vytvoření objednávky.
  V emailu prosím uveďte:
- Číslo objednávky.
- Název zboží, které si přejete reklamovat.
- Důvod reklamace – závada.
- Číslo účtu pro případné vrácení platby.
- O dalším postupu, Vás budeme informovat odpovědí na Vámi zaslaný email.

Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu úhrada účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (například poštovné). Žádost o náhradu zašlete po vyřízení Vaší reklamace emailem: shop@jahu.cz nejpozději do 24 měsíců od vyřízení reklamace. V případě žádosti o úhradu značně nepřiměřených nákladů vycházíme z aktuálního ceníku přepravce Česká pošta a vyhrazujeme si právo na úhradu nákladů spojených s reklamací ve výši, která odpovídá doporučené zásilce dané hmotností a rozměrové kategorii.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Obchodní podmínky jsou platné od 01.10.2022 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k den nákupu.Objednáním produktu souhlasíte s obchodními podmínkami.